Minh Tâm

(Minh Tâm kính tặng Thầy Trừng Sỹ bài "TRANG NHÀ PHÁP NHÃN" để cám ơn những bài giảng, bài viết và thơ văn của Thầy cho hàng Phật tử chúng con)

TRANG NHÀ PHÁP NHÃNTRANG Nhà Pháp Nhãn xin cúng dường,
NHÀ Như Lai sáng chiếu mười phương,
PHÁP môn vi diệu đẹp muôn thưở...
NHÃN thông thấu hiểu lý vô thường.

THẦY độ chúng sinh với thiện tâm,
THÍCH Ca Phật Đà, chuyển Pháp Luân,
TRỪNG thanh trăng rằm toả ánh sáng,
SỸ nhân trí thức luôn chuyên cần.

CÚNG Phật, Pháp, Tăng khắp muôn nơi,
DƯỜNG độ chúng sinh an cuộc đời.
PHẬT giáo mở rộng đường Chánh đạo,
PHÁP môn Thiền, Tịnh hành thảnh thơi.

Minh Tâm kính tặng