Thanh Tâm


(Thanh Tâm  kính tặng Thầy Trừng Sỹ bài "Kính Mừng Đức Phật thành Đạo" để cám ơn những bài giảng, bài viết và thơ văn của Thầy cho hàng Phật tử chúng con)
      Kính Mừng Đức Phật thành Đạo
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Đầu năm Lễ Đức Phật Thích Ca,
Vị Phật thành đạo cõi ta bà.
Chứng đạo giữa đêm sao Mai sáng,
Nam Mô Bổn Sư Phật Thích Ca.

Ngài đã ban cho chúng con niềm tin,
Giúp cho nhân loại được đẹp xinh
Nay xin tri ân bậc Hiền Thánh,
“Đức Phật-Hiện Thân của Hòa Bình”. 

Tâm chúng sinh vọng tưởng đảo điên,
Lúc xuống địa ngục lúc sinh Thiên.
Nhờ Đức Thích Ca đã giác ngộ,
Ngày Ngài thành Đạo thật linh thiêng.Chúng con như được nước Cam lồ,
Pháp nhũ của Ngài đến hư vô.
Khắp cả nhân thiên trong trần thế,
Nay đều niệm Phật tiếng Nam Mô.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật                  

Nam Mô Đức Thích Ca Như Lai,
Chúng con nay nguyện tri ân Ngài.
Ngày xưa chúng con bị điên đảo,
Đạo pháp Ngài truyền trong vị lai.


   Thanh Tâm