Minh Đạt

(Phật tử Minh Đạt xin cúng dường bài thơ "Nhớ Ơn Đức Phật thành Đạo" để kính tặng Thầy Trừng Sỹ và trang nhà Pháp Nhãn Tu Học và xin cám ơn những bài giảng, bài viết và thơ văn của Thầy cho hàng Phật tử chúng con được xem và noi theo.)


Nhớ Ơn Đức Phật Thành ĐạoĐức Phật chúng con nhớ ơn Ngài,
Đấng Từ Phụ, Phật Tổ Như Lai.
Bao năm qua con nguyện tinh tấn,
Xin Chư Phật cứu độ muôn loài.

Con kính nguyện Đức Phật Thích Ca,
Ngài phát nguyện xuống cõi ta bà.
Để chứng minh một bậc Đại Giác,
Cứu chúng sinh thoát khỏi đường tà.

Đại Trí, Đại Nguyện, Đại Từ Bi
Cứu giúp chúng sinh hết mê si
Chúng con xin Ngài luôn thương xót,

Cứu độ nhân gian bất tư nghì.Hôm nay, nhân lễ vía Như Lai
Thành kính theo đại nguyện như Ngài
Chúng con xin buông bỏ tất cả
Lên thuyền Bát nhã trong tương lai.

Nhờ ơn Thầy viết những bài hay,
Cho chúng con thêm hạnh phúc này.
“Lịch Sử Phật Thích Ca tóm tắt”
Tuy ngắn nhưng thật thấm hiểu ngay.


Minh Đạt